سوالات متداول

بررسی اولیه کانال توسط کارشناسان یاراتیوب انجام می شود،در صورت تایید اولیه با دسترسی منیجر به MCN کانال شما بررسی نهایی می شود و در صورت تایید نهایی MCN، کانال برای یوتیوب ارسال می شود.کانال شما در کمتر از 48 ساعت مانیتایز می شود و درآمد حاصل هرماه به حساب شما واریز می شود.

درصد مالیات کانال یوتیوب باتوجه به کشور MCN تعیین می شود. MCN شرکت یاراتیوب معاف از مالیات است.

شناسه ID اختصاصی محتوای شما که در دیتابیس گوکل ثبت می شود و در MCN ما بلافاصله بعد از عقد قرارداد به صورت خودکار در ویدیوهای قبلی و جدید شما فعال می شود.

شرکت یاراتیوب با کانال هایی که قابلیت مانیتایز شدن دارند فارغ از میزان درامد آنها همکاری می کند.

ما نماینده رسمی دو MCN درجه یک اروپایی هستیم.

درآمد کانال شما ۱۰ روز کاری پس از گزارش گوگل به نرخ دلار روز توسط یاراتیوب محاسبه و به شما پرداخت می شود و گزارش گوگل یک ماه با تاخیر توسط گوگل ارسال می گردد. به طور مثال درآمد ماه ژانویه در دهم مارچ پرداخت می گردد

حداقل درامد دریافتی 1 دلار است

خیر،یوتیوب با شماره تلفن ایران در حال حاضر، هیچ مشکلی ندارد.

یاراتیوب برای قرارداد دسترسی منیجر می گیرد.

کارمزد نقد کردن درآمد یوتو یوب بسته به نوع کانال از 20 تا 30 درصد متغیر است

درامد کانال یوتیوب بعد از کسر کارمزد توافق شده به دلار محاسبه شده و پرداخت می شود.

بله امکان پذیر است در این مورد با کارشناسان یاراتیوب تماس بگیرید.

زمانی که به MCN متصل باشید احتمال قطع شدن درامد ناگهانی و بی دلیل کانال وجود ندارد.

بله، از آنجا که ما دسترسی awner از شما نمی گیریم، شخص شما مالک کانالتان باقی می مانید.

تمام کانال هایی که از نظر یوتیوب شما در محتوای آن کانال ارزش افزوده ایجاد کرده باشید مانیتایز می شود.

میزان CPM و RPM باتوجه به کانال و موضوع آن تعیین می شود.

گرفتن 1000 سابسکرایب و 10 میلیون ویو طی 3 ماه

سوالات متداول

بررسی اولیه کانال توسط کارشناسان یاراتیوب انجام می شود،در صورت تایید اولیه با دسترسی منیجر به MCN کانال شما بررسی نهایی می شود و در صورت تایید نهایی MCN، کانال برای یوتیوب ارسال می شود.کانال شما در کمتر از 48 ساعت مانیتایز می شود و درآمد حاصل هرماه به حساب شما واریز می شود.

درصد مالیات کانال یوتیوب باتوجه به کشور MCN تعیین می شود. MCN شرکت یاراتیوب معاف از مالیات است.

شناسه ID اختصاصی محتوای شما که در دیتابیس گوکل ثبت می شود و در MCN ما بلافاصله بعد از عقد قرارداد به صورت خودکار در ویدیوهای قبلی و جدید شما فعال می شود.

شرکت یاراتیوب با کانال هایی که قابلیت مانیتایز شدن دارند فارغ از میزان درامد آنها همکاری می کند.

ما نماینده رسمی دو MCN درجه یک اروپایی هستیم.

درآمد کانال شما ۱۰ روز کاری پس از گزارش گوگل به نرخ دلار روز توسط یاراتیوب محاسبه و به شما پرداخت می شود و گزارش گوگل یک ماه با تاخیر توسط گوگل ارسال می گردد. به طور مثال درآمد ماه ژانویه در دهم مارچ پرداخت می گردد

حداقل درامد دریافتی 1 دلار است

خیر،یوتیوب با شماره تلفن ایران در حال حاضر، هیچ مشکلی ندارد.

یاراتیوب برای قرارداد دسترسی منیجر می گیرد.

کارمزد نقد کردن درآمد یوتو یوب بسته به نوع کانال از 20 تا 30 درصد متغیر است

درامد کانال یوتیوب بعد از کسر کارمزد توافق شده به دلار محاسبه شده و پرداخت می شود.

بله امکان پذیر است در این مورد با کارشناسان یاراتیوب تماس بگیرید.

زمانی که به MCN متصل باشید احتمال قطع شدن درامد ناگهانی و بی دلیل کانال وجود ندارد.

بله، از آنجا که ما دسترسی awner از شما نمی گیریم، شخص شما مالک کانالتان باقی می مانید.

تمام کانال هایی که از نظر یوتیوب شما در محتوای آن کانال ارزش افزوده ایجاد کرده باشید مانیتایز می شود.

میزان CPM و RPM باتوجه به کانال و موضوع آن تعیین می شود.

گرفتن 1000 سابسکرایب و 10 میلیون ویو طی 3 ماه